İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ İŞ VE İŞLEMLERİ
 
1-DOĞUM  
                Evlilik içinde doğan çocuklar, babalarının nüfusta kayıtlı oldukları haneye baba soyadıyla; evlilik dışında doğan çocuklar anasının bekarlık hanesine, anasının bekarlık soyadı ve bildirilen baba adıyla; tanınan veya babalığına hükmedilen çocuklar baba hanesi baba soyadı ile tescil edilirler.
            Bildirim Zorunluluğu ve Süresi
           Sağ olarak dünyaya gelen her çocuğun, doğumdan itibaren Türkiye'de otuz gün içinde olayın olduğu yerin veya herhangi bir nüfus müdürlüğüne, yurt dışında ise altmış gün içinde dış temsilciliğe bildirilmesi zorunludur.
            Bildirim Şekli
              Doğum bildirimi, doğumu gösteren resmî belgeye dayanarak yapılabileceği gibi sözlü beyana dayalı olarak da yapılabilir. Yurt dışındaki doğum bildirimleri, yabancı makamlardan alınmış resmî belge veya raporun dış temsilciliğe verilmesi veya doğumla ilgili resmi belge veya raporların aslı ile Türkçe’ye tercüme edilmiş örneklerinin, ilgililerin nüfus kaydını içeren kimlik bilgileri veya aile kütüklerinde kayıtlı oldukları yeri gösteren belgeleri ve çocuğa konulan adın belirtildiği dilekçe ile birlikte posta ile ilçe nüfus müdürlüklerine veya dış temsilciliklerimize gönderilmesi suretiyle yapılabilir.
            Bildirim Yükümlülüğü
          Bildirim; veli (ana, baba), vasi, kayyım, bunların bulunmaması halinde ise, çocuğun büyük ana, büyük baba veya ergin kardeşleri ya da çocuğu yanında bulunduranlar tarafından yapılabilir.
            Doğumevlerinde, hastanelerde, ceza ve tevkif evlerinde, vapur, tren, uçak gibi genel yolcu taşıtlarında olan doğumların yazdırılması ödevi de yukarıda belirtilen kişilere aittir.
          15 yaşını dolduran küçük kendi isteği ve velisinin rızası ile mahkemece ergin kılındığı takdirde kendisi, ergin kılınmadığı takdirde atanacak kayyım tarafından çocuğun bildirimi yapılır. Ancak; annenin ergin olmaması ve çocuğun da kanuni süresi içinde bildirilmemiş olması halinde, çocuğu yanında bulunduran yakınları veya köy ya da mahalle muhtarı annenin 
kızlık hanesine tescil edilmek üzere bildirimde bulunur.
            Resmi vekiller, çocuğun adının da belirtildiği özel vekillik belgesi ibraz etmek suretiyle, müvekkilleri adına bildirimde bulunabilirler.
          Yetiştirme yurtları, bakımevleri ve benzeri yerlerin sorumluları, buralarda bulunanların aile reisleri ve kişiler yanlarında çalıştırdıkları ya da barındırdıkları küçük veya erginlerden aile kütüklerine kayıtlı olmayanların tescillerini sağlamak için ilçe nüfus müdürlüklerine beyanda bulunmak ve gerekli işlemleri yapmakla görevlidirler.
          İlçe nüfus müdürlükleri, aile kütüklerine tescil edilmemiş bir yaşından büyük çocukların varlığını haber aldıkları takdirde, çocukların ana, baba veya vasilerini, bunların bulunmaması halinde, ikinci dereceye kadar hısımlarını veya çocukları yanlarında bulunduranları ya da muhtarları doğum bildiriminde bulunmak üzere beyana davet etmeye yetkilidirler.    
 
2—EVLENME
            Yetki Sınırı
            Evlendirme memuru; belediye bulunan yerlerde belediye başkanı veya bu işle görevlendireceği memur, köylerde muhtardır. Bakanlık, il nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerine, nüfus müdürlüklerine ve dış temsilciliklere evlendirme memurluğu yetkisi ve görevi verebilir. Eşlerden birinin yabancı olması halinde evlendirmeye, belediye evlendirme memurlukları ile nüfus müdürleri yetkilidir.
            Evlenme Ehliyeti ve Şartları
            On sekiz yaşını doldurmuş, mahkemece vesayet altına alınmamış olan erkek ve kadın başka bir kimsenin rızası veya iznine bağlı olmaksızın evlenir. Ayrıca;
       On yedi yaşını tamamlayan erkek ve kadın velinin izni, veli yoksa vasi veya vesayet makamının izni ile, on altı yaşını dolduran kadın ve erkek hakimin izni ile evlenebilir.
          Hakim, haklı sebep olmaksızın evlenmeye izin vermeyen yasal temsilciyi dinledikten sonra, bu konuda başvuran küçük ve kısıtlının evlenmesine izin verebilir.
          Ancak; ayırt etme gücüne sahip olmayanlar ile on beş yaşını dolduran küçükler, mahkemece ergin kılınsa dahi evlenemez.
          Evlenme Engelleri
            Evlenme engelleri aşağıda belirtilmiştir:
        1. Hısımlık;
    a- Üst soy ve alt soy arasında; kardeşler arasında, amca, dayı, hala ve teyze ile yeğenleri arasında,
b- Kayın hısımlığı meydana getirmiş olan evlilik sona ermiş olsa bile, eşlerden biri ile diğerinin üst soy ve alt soy arasında,  
c- Evlat edinen ile evlatlığın veya bunlardan biri ile diğerinin alt soyu ve eşi arasında, 
evlenme yasaktır.
2. Evli olmak;
      Nüfus kaydına göre evli görünen bir kimse yeniden evlenemez. Müracaat sırasında, önceki evliliğin ölüm, boşanma veya evliliğin herhangi bir sebeple mahkeme kararı ile son bulmuş olması halinde, evlenme engeli ortadan kalkar. Ancak buna rağmen, bu durum aile kütüklerine tescil edilmedikçe yeniden evlenme yapılamaz.
3. Kadın için kanuni bekleme süresinin dolmamış olması;
        Boşanmış, evliliğin butlanına hükmedilmiş veya kocası ölmüş kadın, boşanma veya evliliğin butlanına dair mahkeme kararı veya kocasının ölüm tarihinden itibaren üç yüz gün geçmedikçe yeniden evlenemez. Ancak kadın üç yüz günlük süre dolmadan önce doğum yaptığı veya mahkemece bu sürenin kısaltılmasına veya kaldırılmasına karar verildiği takdirde, kadın için bekleme süresi ortadan kalkar.
4. Gaiplik durumunda;
Gaipliğine karar verilen kişinin eşi, mahkemece evliliğin feshine karar verilmedikçe yeniden evlenemez.
5. Sağlık raporunun/resmi sağlık kurulu raporunun bulunmaması;
24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa dayanılarak, 17/8/1931 tarihli ve 11682 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Evlenme Muayenesi Hakkında Nizamnamede öngörülen usul ve esaslar doğrultusunda sağlık raporu alınmaması durumunda evlenme yapılamaz.
6. Akıl hastaları, evlenmelerinde tıbbi sakınca bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla anlaşılmadıkça evlenemezler.
Evlenme Dosyalarında Bulunacak Belgeler
Evlenme dosyasına aşağıdaki belgeler konulur
a) İki örnek olarak düzenlenen evlenme beyannamesi.
b) Fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği.
c) Resmî veya özel sağlık kurum ve kuruluşundan alınmış sağlık raporu/resmi sağlık kurulu raporu.
ç) Rıza belgesi.
d) Vesikalık fotoğraf. (4 adet)
e) Nüfus kayıt örneği veya evlenme ehliyet belgesi.
Sağlık raporu alınmaması durumunda evlenme yapılamaz. 
Akıl hastalarının evlenmelerinde tıbbi sakınca bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla belgelendirilir.
3-ÖLÜM 
              Bildirim Süresi, Usul ve Yükümlülüğü
                  Ölüm olayının; ölümün meydana geldiği, ölüm yeri bilinmiyorsa cesedin bulunduğu, ölüm ulaşım aracı içinde meydana gelmişse, ölünün araçtan çıkarıldığı yer ilçe nüfus müdürlüğüne bildirilmesi zorunludur.
            Ölüm olayının bildirilmesi, ölüm olayının bildirilmesi, ölüm olayının haber alındığı tarihten itibaren yetkili makam ve görevliler tarafından örneğine uygun olarak düzenlenen ölüm tutanaklarının en geç on gün içinde, ilgili ilçe nüfus müdürlüğüne verilmesi veya gönderilmesi suretiyle yapılır.
            Ölüm tutanaklarına varsa nüfus cüzdanı da eklenir. Nüfus cüzdanı yoksa bu husus tutanağın ilgili alanında belirtilir.
            Ölüm, meydana geldiği yer ve koşullara bağlı olarak aşağıda belirtilen görevliler tarafından bildirilir:
            1. Şehir ve kasabalarda 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince defin ruhsatı vermeye yetkili olanlar,
               2. Köylerde, varsa resmî tabip veya sağlık kuruluşu yetkilileri, yoksa köy muhtarları,
               3. Hastane ve bakım evi gibi sağlık kurumlarında kurum amirlikleri,
            4. Askeri birliklerde tabipler veya iç hizmet mevzuatına göre kıta komutanlıklarınca görevlendirilmiş olanlar ve askerlik şubeleri,
            5. Doğal afetlerde mülkî idare amirlerince görevlendirilecek memurlar,
            6. Adlî olaylarda ve kazalarda ilgili Cumhuriyet savcılıkları, 
olayın meydana geldiği tarihten itibaren, dış temsilcilikler ise olaydan haberdar oldukları tarihten itibaren on gün içerisinde Genel Müdürlüğe ya da nüfus müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdürler.
            Kocası Ölen Kadın
            Kocası ölen kadın yeniden evlenmedikçe ölen kocasının aile kütüğünde kalır ve kocasının soyadını taşımaya devam eder. Yazılı talebi halinde dilerse bekarlık hanesine dönerek bekarlık soyadını alıp kapanmış olan nüfus kaydını canlandırabilir.
4-BOŞANMA
            Kanunu Bekleme Süresi/Aile Kütüğü
            Boşanma, evlilik birliğinin mahkeme kararının kesinleşmesi ile son bulmasıdır.
Boşanma tarihi, boşanma kararının kesinleştiği tarihtir. Yabancı mahkemelerce verilen boşanma kararlarının Türkiye’de işlem görebilmesine esas olmak üzere Türk mahkemelerince tenfiz veya tanıma kararı verilip, kesinleşmesi halinde, yabancı mahkemece verilmiş olan kararın kesinleşme tarihi, boşanma tarihi olarak kabul edilir.
          Kanuni Bekleme Süresinin Başlangıcı
            Medeni Kanunun boşanan kadın için öngördüğü 300 günlük bekleme süresi, boşanma kararının kesinleştiği tarihten itibaren başlar.
         Boşanmanın Aile Kütüğüne Tescili
            Mahkeme yazı işleri müdürü tarafından iki örnek olarak gönderilen boşanma kararı aile kütüklerine işlenir.
 
5-KAYIT DÜZELTME 
           
          Tanımı
            Kayıt düzeltme, aile kütüğüne tescil edilmiş olan nüfus kaydının veya bir kısmının düzeltilmesi veya değiştirilmesidir.
          Bildirim Yükümlülüğü ve Süre
          Kayıt düzeltme ve değişikliklere ilişkin mahkeme kararları, kesinleşme tarihinden itibaren 10 gün içerisinde, mahkeme yazı işleri müdürü tarafından o yerin ilçe nüfus müdürlüğüne gönderilir.
          Usul ve Yetkili Mahkeme
           Dayanak belgelerindeki bilgilerin aile kütüklerine işlenmesi sırasında yapılmış bir maddi hata söz konusu değilse; aile kütüğünün her hangi bir kaydında düzeltme veya değişiklik, Türk Medeni Kanununun 39. maddesi uyarınca mutlaka kesinleşmiş mahkeme kararı ile yapılır.
          Aynı konuya ilişkin nüfus kaydının düzeltilmesi davası ancak bir kere açılabilir. 
Yetkili mahkeme ilgilinin oturduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesidir. 
Aile kütüklerindeki din bilgisine ilişkin talepler, kişinin yazılı beyanına uygun olarak tescil edilir, değiştirilir, boş bırakılır veya silinir. Din değişikliği veya silinmesi talepleri herhangi bir sayısal sınırlamaya tâbi değildir.
          Ceza mahkemelerinde görülmekte olan bir dava nedeniyle yaş düzeltilmesi gerektiği takdirde, ceza davasının görüldüğü mahkeme yetkilidir.
 
6-DİĞER OLAYLAR 
            Vatandaşlık Hizmetleri
            a)Vatandaşlık İşlemleri;Vatandaşlık işlemleri için  yurt dışında konsolosluklara
            b)Merkez de; İçişleri Bakanlığına(Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne)
         c)Valiliklere;(İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne) müracaat edilmesi gerekmektedir.
 
              Türk Vatandaşlığının Doğumla Kazanılması
           Doğumla kazanılan Türk vatandaşlığı, soy bağı veya doğum yeri esasına göre kendiliğinden kazanılır. Doğumla kazanılan vatandaşlık doğum anından itibaren hüküm ifade eder.
            Türk Vatandaşlığının Kaybedilmesi
               Türk vatandaşlığından çıkmak için izin isteyen kişilere aşağıdaki şartları taşımaları halinde Bakanlıkça çıkma izni veya çıkma belgesi verilebilir.
            a) Ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak.
               b) Yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanmış olmak veya kazanacağına ilişkin inandırıcı belirtiler bulunmak.
            c) Herhangi bir suç veya askerlik hizmeti nedeniyle aranan kişilerden olmamak.
            ç) Hakkında herhangi bir mali ve cezai tahdit bulunmamak.
 
            Çok Vatandaşlık
             Herhangi bir nedenle yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanan kişilerin, bu durumlarına ilişkin belgeleri ibraz etmeleri ve yapılacak inceleme sonucunda kayden aynı kişiler olduklarının tespiti halinde, nüfus aile kütüklerindeki kayıtlarına çok vatandaşlığa sahip olduklarına dair açıklama yapılır.
 
            Evlat Edinme
                       
            Evlat Edinme Şartları
               Evlat edinme; evlatlık ile evlat edinen arasında, mahkeme kararıyla soybağı kurulmasını sağlayan bir kişisel hal olayıdır.
            Evlat Edinmenin Bildirilmesi ve Sonuçları
               Evlat edinme kararı mahkeme yazı işleri müdürü tarafından on gün içinde nüfus idaresine bildirilir. Karardan sonra :
            • Anne ve babaya ait haklar ve yükümlülükler evlat edinenlere geçer.
            • Evlatlık, evlat edinenin mirasçısı olur.
            • Evlatlık, küçük ise evlat edinenin soyadını alır. Evli kadının kızlık soyadı evlatlığa soyadı olarak verilmez.
            • Ergin olan evlatlık, evlat edinilme sırasında dilerse evlat edinenin soyadını alabilir.
            • Eşler tarafından birlikte evlat edinilen ve ayırt etme gücüne sahip olmayan küçüklerin nüfus kaydına, ana ve baba adı olarak, evlat edinen eşlerin adları yazılır.
            • Evlat edinme ile ilgili kayıtlar, belgeler ve bilgiler “mahkeme kararı” alınmadıkça veya evlatlık istemedikçe hiçbir şekilde açıklanamaz.
            Evlat Edinmede Şekil ve Usül
               • Evlatlık ilişkisi mahkeme kararıyla kurulur. Kararın hüküm ifade etmesi için kesinleşmesi şarttır.
        • Evlat edinme başvurusundan sonra evlat edinenin ölümü veya ayırt etme gücünü kaybetmesi halinde, diğer koşullar bundan etkilenmediği takdirde evlat edinmeye engel teşkil etmez.
          • Evlat edinme başvurusundan sonra küçük ergin olursa, koşulları daha önceden yerine getirilmiş olmak kaydıyla küçüklerin evlat edinilmesine ilişkin hükümler uygulanır.
 
            Gaiplik
            Ölüm tehlikesi içinde kaybolan veya kendisinden çok uzun zamandan beri haber alınamayan bir kimsenin ölümü hakkında kuvvetli bir olasılık varsa, hakları bu ölüme bağlı olanların başvurusu üzerine, mahkeme bu kişinin gaipliğine karar verebilir.
            Gaipliğine karar verildikten sonra kişinin cesedi bulunursa, aile kütüklerine ölümü işlenir.
            Kişinin hakkında gaiplik kararı verilmesi ölümün hukuki sonuçlarını doğurur.
           
1. Gaipliğine karar verilen kişinin eşi, mahkemece evliliğin feshine karar verilmedikçe yeniden evlenemez. Gaiplik kararları kesinleşince, mahkeme yazı işleri müdürleri tarafından on gün içerisinde iki örnek olarak o yer ilçe nüfus müdürlüğüne gönderilir. Bu karara dayanılarak ilgilinin aile kütüğündeki nüfus kaydına işlenir.
2. Gaip erkeğin eşi evliliğin feshini istememişse, koca hanesinde kalır.
3. Gaipliğine karar verilen kişinin eşi, mahkemece evliliğin feshine karar verilmedikçe yeniden evlenemez. Gaiplik kararları kesinleşince, mahkeme yazı işleri müdürleri tarafından on gün içerisinde iki örnek olarak o yer ilçe nüfus müdürlüğüne gönderilir. Bu karara dayanılarak ilgilinin aile kütüğündeki nüfus kaydına işlenir.
4. Gaip erkeğin eşi evliliğin feshini istememişse, koca hanesinde kalır.
Gaipliğin Feshi
            Gaipliğine karar verilen bir kimsenin, daha sonra ortaya çıkması halinde, kişinin müracaatı üzerine mahkemece gaiplik kararı kaldırılır ve bu karara dayanılarak ilgilinin aile kütüğündeki nüfus kaydına işlenir. 
 
      Soybağı
            Soybağı; çocuğun soyadının, vatandaşlığının ve aile kütüklerinde yazılacağı yerin belirlenmesinde esas alınır. 
Çocuk ile ana arasında soybağı doğumla kurulur. 
Çocuk ile baba arasında soybağı, ana ile evlilik, tanıma veya hakimin hükmü ile kurulur. 
Soybağı ayrıca evlat edinme yoluyla da kurulur. 
Evlilik dışında doğan çocuk ana ve babasının birbiriyle evlenmesi halinde soybağı kendiliğinden düzelir.
 
             Tanıma ve Tanımanın İptali
             Tanımanın Şartları
                Tanıma; babanın, nüfus memuruna, mahkemeye, notere veya konsolosluğa yazılı başvurarak resmi senette ya da vasiyetnamede çocuğun kendisinden olduğunu beyan etmesidir.
              Tanıma beyanında bulunan kimse küçük veya kısıtlı ise, veli veya vasisinin de rızası gerekir.
              Başka bir erkek ile soybağı bulunan çocuk, bu bağ geçersiz kılınmadıkça ve ananın kimliği tespit edilmedikçe tanınamaz.
            Başka bir erkek ile soybağı bulunan ve anasının kimliği bilinmeyen çocuklar için tanıma senedi düzenlenmez. Bu şekilde düzenlenmiş olarak gönderilen tanıma senetleri nüfus müdürlüklerince kayda alınarak, tescil işlemi yapılmadan durum Cumhuriyet Savcılığına intikal ettirilir ve mahkeme kararına göre işlem tesis edilir.
            Bildirim Yükümlülüğü
            Beyanda bulunulan nüfus memuru, sulh hâkimi, noter veya vasiyetnameyi açan hâkim, tanımayı babanın ve çocuğun kayıtlı bulunduğu nüfus memurluklarına bildirir. 
 
                   Çocuğun kayıtlı bulunduğu nüfus memurluğu da tanımayı çocuğa, anasına, çocuk vesayet altında ise vesayet makamına bildirir.
 
 
            Tanımanın İptali
               Tanımanın İptali; çocuk ile tanıyan arasında tanıma nedeniyle kurulan soybağının mahkemece kaldırılmasıdır.
 
            Vasiyetname Bildirimi Veya İptali
          Noter veya dış temsilciliklerimizce düzenlenen vasiyetname bildirimi , iptali, mirastan feragata ilişkin belge, ilgililerin yerleşim yeri veya nüfus kayıtlarının bulunduğu ilçe nüfus müdürlüklerine gönderilir.
            Haklarında vasiyetname düzenlenenlerin ölümü halinde, ilçe nüfus müdürlüğünce ilgili noter veya konsolosluğa bilgi verilir.
           
            Ceza Hükümleri
            Genel Hükümler
            İdari para cezaları ile ilgili olarak 30/03/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır.
            Gerçek dışı beyan
             Gerçeğe aykırı yerleşim yeri veya cüzdan talep belgesi veren köy veya mahalle muhtarları ile herhangi bir işlem sebebiyle nüfus müdürlüğüne gerçek dışı beyanda bulunanlar ve bunlara tanıklık edenler altı aydan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
            Adrese ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyen ve yasaklara aykırı hareket eden kamu görevlileri 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun kamu idaresinin güvenirliğine ve işleyişine karşı suçlara ilişkin hükümlerine göre cezalandırılır.
            İdari para cezaları
            1-Nüfus olaylarını bildirmekle görevli olup, bu görevlerini bu Kanunda belirtilen süreler içinde yerine getirmeyen kamu görevlilerine, fiil başka bir suç oluştursa bile, nüfus memurunun teklifi üzerine o yerin ilçe nüfus müdürünün kararı ile 30 YTL idari para cezası verilir.
           2- Nüfus olaylarını bildirme yükümlülüğü olup bu yükümlülüğünü bu Kanunda belirtilen süre içinde yerine getirmeyenlere, nüfus ve aile cüzdanlarını kaybedenlere ve nüfus cüzdanının geçerlilik süresinin son bulmasından itibaren altmış gün içinde bu cüzdanlarını değiştirmeyen kişilere veya bu durumdaki çocukların veli veya vasilerine, yurt içinde ilçe nüfus müdürlüklerince, yurtdışında ise dış temsilcilik veya dış temsilciliklerde görevli memurlarca 63 YTL idari para cezası verilir.
         3- Mülki idare amirince bu Kanunun 50 nci maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen kişilere 329 TL, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara 660 TL idari para cezası verilir. 
Yurt dışında verilen idari para cezaları, işlem sırasında mahalli para karşılığı verildiği ülkede konsolosluk hasılatının tahsil edildiği para birimi üzerinden tahsil edilir.
 
Bu Kanuna göre;
        1-Her türlü doğal afet, gasp, hırsızlık, yangın ve terör nedeniyle nüfus ve aile cüzdanlarının kaybedilmesi, nüfus olaylarının bildirim yükümlülüğünün yerine getirilememesi hallerinde,
            2- Yetkili kurumların kimsesiz çocuklarla ilgili nüfus cüzdanı talepleri ve doğum bildirimlerinde,
            3- Bu Kanunun 18 inci maddesinde belirtilen büyükana, büyükbaba veya kardeşlere ya da çocukları yanlarında bulunduranlar ile muhtarlara,
            4- Bu Kanunun 31 inci maddesinde belirtilen Cumhuriyet savcılıklarına, 
bu maddede belirtilen idari para cezaları uygulanmaz.
Para Cezasını Gerektiren Haller
Para cezasını gerektiren haller aşağıda açıklanmıştır:
 
Nüfus ve kişisel durum olaylarından:
              1- Kayıt düzeltme, boşanma ve soybağına ilişkin vb. kararları on gün içinde nüfus müdürlüğüne göndermekle görevli kılınan mahkeme yazı işleri müdürleri,         
           2- Ölüm olayını, ölüm olayının haber alındığı tarihten itibaren on gün içinde nüfus müdürlüğüne göndermekle görevli kılınan köy muhtarları ile gömme izin belgesi veren sağlık kuruluşu görevlileri,
            3- Evlenme olayını, akit tarihini izleyen on günlük süre içinde nüfus müdürlüğüne göndermekle görevli kılınan evlendirme memurları,
Bu görevlerini Kanunda öngörülen süreler içerisinde yerine getirmedikleri takdirde para cezası ile tecziye edilirler.
 
            Nüfus ve kişisel durum olaylarından:
            1- Doğum olayını yurt içinde otuz gün, yurt dışında altmış gün içinde bildirmekle yükümlü kılınan baba, ana veya vasiye, geç bildirilen her çocuk için ayrı ceza uygulaması yapılır.
         2- Ölümü öğrendiği tarihten itibaren on gün içinde ölüm olayını bildirmeyen yükümlülere, (görevi devralmasından önce meydana gelmiş olan ölüm olaylarını bildiren muhtar hakkında para cezası uygulanmaz).
            3- 28/2/1992 tarihinden itibaren defter şeklindeki nüfus cüzdanlarının değiştirilmesine ilişkin taleplerde,
            4- Nüfus ya da uluslararası aile cüzdanını kaybedenlere,
para cezası verilir.
 
                1803 sayılı Cumhuriyetin 50 nci Yılı Nedeniyle Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkındaki Kanunun yürürlüğe girdiği 18/5/1974 tarihinden önceki nüfus olayları için savunma alınmakla birlikte para cezası uygulaması yapılmaz.
 
            Savunma Alınması
            Hakkında para cezası uygulanmasını gerektiren bir durum karşısında, ilgilinin savunmasının alınması esastır.
          İlgili kişi bildirim yükümlülüğünde olan kamu görevlisi ise, adına hitaben yazılan kabahatli görüldüğü olayı kapsayan ve tebliğ tarihinden itibaren en az yedi gün süre tanındığını belirten bir yazı ile savunması istenir.
            Aksi takdirde kişinin savunması işlem sırasında alınır.
           
            Tebligat
               İdari yaptırım kararı 11/02/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunun hükümlerine göre ilgili kişileri tebliğ edilir. 
            İdari yaptırım kararının ilgili gerçek kişinin huzurunda verilmesi halinde tutanakda bu husus açıkça belirtilir.
 
            İtiraz
               Para cezalarına karşı ilgililer tarafından yapılacak itiraz idarece yürütülen işlemleri durdurmaz. Buna rağmen itirazın:
 
 
 
            1-Yurt içinde yetkili idare mahkemesine,
         2-Yurt dışında cezayı takdir ve tahsil eden dış temsilciliğimiz kanalıyla ilgilinin nüfusta kayıtlı olduğu yer idare mahkemesine, tebliğ tarihini izleyen yedi gün içinde yapılması şarttır.
            İtiraz evrakının mahkeme kayıtlarına intikal tarihini takip eden bir ay içinde sonuçlandırılması zorunludur. İdare mahkemesince verilen kararlar kesindir.  
7-NÜFUS CÜZDANLARI 
            Nüfus Cüzdanı Talep Belgesi ve Nüfus Cüzdanı Örneği
               Kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu ve nüfus aile kütüklerine kayıtlı bulunduğunu kanıtlayan resmi belgedir.
         Yurt içinde nüfus cüzdanı ile başvuru yapılması halinde cüzdan seri numarası sistemdeki bilgilerle aynı ise müracaat edilen her nüfus müdürlüğünden  nüfus cüzdanı alınması mümkündür. Nüfus cüzdanının kaybedilmesi halinde ise nüfus cüzdanı talepleri yerleşim yeri veya diğer adresin bulunduğu nüfus müdürlüğüne yapılır.
            Yurt dışında ise dış temsilciliklerimiz tarafından düzenlenerek onaylanan nüfus cüzdanı talep belgesi ile nüfus cüzdanı verilir.
            Nüfus cüzdanı talebinde bulunan ilgiliden nüfus müdürlüğünce veya Dış temsilcilikçe son altı ay içerisinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf istenir.
               Nüfus cüzdanı ergin olanların kendilerine, ergin olmayanların ise veli, vasi veya resmi vekillik belgesi ibraz edenlere imza karşılığında verilir.
            Kaybedilen eski nüfus cüzdanları yeni nüfus cüzdanı alımı ile birlikte hukuken geçersiz hale gelmektedir.
         Bakanlığımızca Kimlik Paylaşım Sistemi içersinde yer alan nüfus cüzdanı doğrulama servisinden kayıp nüfus cüzdanı sorgulaması veya kimlik doğrulama işlemlerinin yapılması uygulaması ile de nüfus cüzdanı kaybedenlerin herhangi bir olumsuzluk yaşamaması amaçlanmıştır.
 
            Nüfus Cüzdanı Düzenleme Nedenleri
  • Doğum
  • Yeniden Kayıt
  • Yenileme veya Değiştirme
  • Kayıp
dır.
8-ULUSLAR ARASI AİLE CÜZDANLARI 
            Bir aileyi oluşturan eş ve çocukların kimlik bilgilerini kapsayan ve kişilerin uyruğunu kanıtlayan çok dilli resmi belgedir. Uluslararası aile cüzdanı değerli kağıtlar kapsamı içerisinde yer almaktadır. Uluslararası aile cüzdanlarının şekil ve içeriği İçişleri Bakanlığınca tespit edilir.
          Uluslararası aile cüzdanı evlenme sırasında eşlere verilir. Evlenme sonrasında yerleşim yerinin mahalle veya köy muhtarınca ya da çalışılan resmi daire veya kurum amiri tarafından onaylanan uluslararası aile cüzdanı talep belgesi ile anılan belgedeki fotoğrafların aynısı birer adet fotoğrafla müracat edilmesi halinde; yurt içinde ikamet edilen yerin nüfus müdürlüğünce, yurt dışında dış temsilciliklerimizce düzenlenerek eşlerden birine veya resmi vekiline imza karşılığında verilir.
            Düzenleme Nedenleri
1.    Evlenme, 
2.    Evlenme sırasında alınmamış olması,
3.    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının kazanılması, 
4.    Uluslararası aile cüzdanının kayıp olması, çalınması ve yıpranması.
 9-NÜFUS KAYIT ÖRNEKLERİ 
            Tanımı, Kapsamı ve Geçerliliği
               Nüfus kayıt örneği kişinin aile kütüğündeki nüfus kaydının çıkarılarak aslına uygunluğu onaylanmış ve aksi kanıtlanıncaya kadar geçerli olan resmi bir belgedir.
            Bu belgeler üzerinde silinti ve kazıntı yapılamaz
 
            Nüfus Kayıt Örneği Verilmesi
            Nüfus kayıt örneği, istenme nedeni ve hangi amaçla kullanılacağının belirtildiği yazılı istek olmadan verilemez. Ancak kişinin kimliğini kanıtlayan resmi bir belge ile şahsen başvurması halinde yazılı müracaat aranmaz. Nüfus kayıt örneklerinde, bunları istemeye yetkili olanlar tarafından açıkça ve gerekçeli olarak istenmediği takdirde, kimlik bilgileri dışında kişisel bilgilere yer verilmez.
           Düzenlendikleri tarihten itibaren geçerlilik süresi içinde kullanılmayan nüfus kayıt örnekleri geçerliliğini kaybeder. Nüfus kayıt örneğinin kullanılacağı alanlara göre Bakanlık bu süreyi otuz güne kadar kısaltmaya yetkilidir.
 
            Nüfus Kayıt Örneği İsteme ve Alma Yetkisi
            Nüfus kayıt örneğini;
            1. Bakanlık,
               2. Dış temsilcilikler,
               3. Asker alma işlemleri için Milli Savunma Bakanlığı,
            4. Adli makamlar,
            5. Adli işlemlerle sınırlı olmak üzere kolluk kuruluşları,
            6. Evlenme işlemleri için evlendirme işlemini yapmaya yetkili olanlar,
            7. Ölüm işlemleri için resmi sağlık kuruluşları,
            8. Kaydın sahipleri veya bunların eşleri ile ana, baba, vasi, alt ve üst soyları ya da bu kişilere ait vekillik belgesini ibraz edenler,
            nüfus müdürlüklerinden doğrudan almaya yetkilidirler. 
Maddeler halinde sayılanlar dışında kalan kurumlar ve tüzel kişilerin, yazılı olarak başvurmak ve istem nedenini açıkça belirtmek suretiyle Bakanlık veya mülki idare amirinin emri ile nüfus kayıt örneğini alabilirler. 
8 inci maddede sayılan kişiler dışında kalan üçüncü şahıslar medeni hal bilgisi dışında bir kişinin nüfus kaydına ilişkin örnek veya bilgi alamazlar.
 
 
 
 
 
            Nüfus Kayıtları Hakkında Bilgi Verilmesi
           
            Üçüncü şahısların bilgi istemesi
            Üçüncü şahıslar bir kişinin nüfus kaydına ilişkin örnek veya bilgi alamazlar. Ancak, nedenini bildirmek koşuluyla “kişinin medeni durumu hakkında” bilgi isteyebilirler.
            Kurum ve kuruluşlar; ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurular ile tamamlanmamış bir işleme ilişkin bilgi veya belge için olumsuz cevap verebilirler.
           
 
10-ADRES KAYIT SİSTEMİ 
            Yerleşim yeri adresleri değişenlerin 20 gün içinde nüfus müdürlüklerine,bir işlem için kamu kurum ve kuruluşlarına(belediye,telekom,Elektrik vs.) müracaat edilmesi zorunludur.İlgili yerleşim yeri adresi dışında diğer adresini de bildirebilir(ikinci konut,yazlık vs.)
  •